15:56 ICT Chủ nhật, 17/10/2021

xây sửa nhà tại hà nội

loa bmb-- cuc cong suat

Trang nhất » Tin Tức » Chi bộ

Quang cao giua trang

QUI CHẾ DÂN CHỦ

Thứ ba - 08/10/2019 08:53

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 10/QĐ-THCS,  ngày 26  tháng 10  năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Thiết)

 

 
   

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.   Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều đã quy định trong Luật Giáo dục; Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra”; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn 2012; Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà bước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của đơn vị phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Điều 2.  Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật. Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

 

Chương II

MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG

Điều 3.   Thủ trưởng có trách nhiệm:

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học, của cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng trường, sinh hoạt Tổ, hoạt động đoàn thể, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân, ... và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

5. Thực hiện tốt các quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các hình thức công khai theo Quy chế công khai của đơn vị; tạo điều kiện và thực hiện tốt các nội dung “4 kiểm tra” trong đơn vị.

a)     Nội dung công khai:

- Cam kết chất lượng giáo dục;

               - Công khai chất lượng đào tạo;

              - Công khai các điều kiện CSVC, đội ngũ GV;

              - Công khai thu chi tài chính:

+ Qui chế chi tiêu nội bộ, dự toán, quyết toán một số nội dung chi chủ yếu: mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa, chi lễ, hội nghị; việc công khai các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị quy định.

+ Công khai căn cứ thu, mục đích thu, đối tượng thu, mức thu, nội dung chi (đối với việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân).

b) Đối tượng được công khai: cán bộ, giáo viên, nhân viên; học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS).

c) Thời điểm công khai:

- Đầu tháng 6 hàng năm (trước khi tuyển sinh)

- Tháng 9 hàng năm (sau khi khai giảng năm học mới)

- Khi có thông tin mới hoặc thay đổi nội dung liên quan.

c) Hình thức công khai: công bố trong hội nghị công chức, viên chức của đơn vị đồng thời niêm yết tại đơn vị 30 ngày, kể từ ngày niêm yết và các hình thức công khai khác cho các đối tượng học sinh và CMHS.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị theo thẩm quyền được giao.

7. Phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ theo “Quy định về đối thoại tại nơi làm việc” theo quy định tại Khoản 1, Điều 63, Chương V Bộ luật lao động năm 2012 và quy định tại Khoản 4, Điều 10, Chương II Luật Công đoàn 2012 và các nội dung quy định của pháp luật. Quy định tổ chức 2 lần/năm học: trong Hội nghị CB-CC và sau khi kết thúc Học kỳ I

8. Thực hiện chế độ hội họp, sơ tổng kết theo định kỳ sau:

8.1. Hội nghị cán bộ, công chức: do Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn phối hợp tổ chức vào đầu mỗi năm học theo quy định.

8.2. Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác mỗi học kỳ, hàng  năm của trường do Hiệu trưởng chủ trì.

8.3. Hội nghị chuyên đề: triển khai các chuyên đề, hội nghị tập huấn công tác chuyên môn trong phạm vi toàn trường do Hiệu trưởng phân công người chủ trì.

8.4. Hội nghị của các tổ chức, đoàn thể trong trường: theo Điều lệ và các quy định của tổ chức, đoàn thể do người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể chủ trì.

8.5. Họp định kỳ:

a) Hội ý giữa Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (tuỳ trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng  có thể triệu tập thêm Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách và Tổ trưởng), mỗi tuần họp lần vào ngày đầu tuần do Hiệu trưởng chủ trì.

b) Họp toàn thể cán bộ, viên chức để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới, mỗi tháng họp 1 lần (trong tuần lễ đầu của tháng) do Hiệu trưởng chủ trì.

c) Họp Hội đồng trường : ít nhất hai lần một năm theo quy định của Điều lệ trường THCS do Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

d) Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng: họp  vào cuối HKI và cuối năm học do Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng chủ trì.

 

MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Điều 4.   Nhà giáo, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm:

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Luật công chức, Luật viên chức. Nhà giáo, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình, nhà giáo, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện đúng Luật giáo dục, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật viên chức, Luật thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, Luật thi đua, khen thưởng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thanh tra… và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.

Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức ; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT ; bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

MỤC III: NHỮNG VIỆC  NHÀ GIÁO, CÔNG CHỨC

VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 5.Những việc nhà giáo,  viên chức được biết:

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nuớc đối với nhà giáo, công chức, viên chức, lao động; kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập, tốt nghiệp.

Nội dung này được thực hiện công khai :

                - Bằng hình thức : Tại hội nghị cơ quan hoặc niêm yết trên bảng tin, Website của trường .

- Vào thời điểm : Đầu năm học,sơ kết, tổng kết.

- Công khai trong thời gian : 15 ngày

- Tại địa điểm : Văn phòng, bảng tin, Website của trường

2.Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường trong từng năm học.

Nội dung này được thực hiện công khai :

- Bằng hình thức : Hộinghị cơ quan hoặc niêm yết trên bảng tin, Website của trường .

- Vào thời điểm : Đầu năm học, sơ kết, tổng kết.

- Công khai trong thời gian : 15 ngày

- Tại địa điểm : Văn phòng, bảng tin, Website của trường

3.Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.

Nội dung này được thực hiện công khai:

- Bằng hình thức:

+ Thông báo tại Hội nghị Cán bộ - Công chức

+ Niêm yết trên bảng tin, Website của trường

- Vào thời điểm: Đầu năm học, sơ kết, tổng kết.

- Công khai trong thời gian : 15 ngày

- Tại địa điểm: Phòng hội nghị, bảng tin, Website của trường

4.Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

Nội dung này được thực hiện công khai:

- Bằng hình thức: Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân nhà trường.

- Vào thời điểm: Không quá 03 ngày sau khi nhận được văn bản.

- Công khai trong thời gian : 30 ngày làm việc

- Tại địa điểm: Văn phòng trường

5.Việc thực hiện nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.

Nội dung này được thực hiện công khai :

- Bằng hình thức: niêm yết tại văn phòng nhà trường; thông báo cho Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tổ.

- Vào thời điểm: Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan cấp trên.

- Công khai trong thời gian: 15 ngày làm việc

- Tại địa điểm: Văn phòng trường

6.Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

Nội dung này được thực hiện công khai :

- Bằng hình thức : Niêm yết tại bảng tin, Website của trường .

- Vào thời điểm : Trước ngày tuyển sinh, trước kỳ kiểm tra

- Công khai trong thời gian : 15 ngày làm việc

- Tại địa điểm : Văn phòng trường

7.Nhận xét đánh giá công chức, viên chức, lao động hàng năm.

Nội dung này được thực hiện công khai :

- Bằng hình thức : Thông báo cho Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong tổ.

- Vào thời điểm : Không quá 03 ngày sau khi có kết quả đánh giá.

- Công khai trong thời gian : 15 ngày làm việc

- Tại địa điểm : Văn phòng trường

 

MỤC IV:

NHỮNG VIỆC  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,

LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA Ý KIẾN

(THỦ TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH)

Điều 6:Những việc  cán bộ, công chức, viên chức, lao động được tham gia ý kiến (Thủ trưởng quyết định)

1.Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.

2.Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

3.Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

4.Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

5.Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.

6.Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

7.Báo cáo sơ kết, tổng kết.

8.Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị Công chức,Viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về Tổ Công đoàn, Tổ chuyên môn để công chức, viên chức, lao động tham gia ý kiến.

 

MỤC V

 NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC, CHA MẸ HỌC SINH

(hoặc NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA HỌC SINH)

ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

Điều 7.Người học, cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh) được biết những nội dung sau đây :

1.Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.

2.Kết quả giảng dạy, học tập; Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

3.Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Những việc người học, cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh) được tham gia ý kiến :

1.Nội quy học sinh và những quy định có liên quan đến người học.

2.Tổ chức phong trào thi đua.

3.Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.

Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau :

- Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, lịch kiểm tra, kết quả kiểm tra, lên lớp, hiệu suất đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật ; niêm yết công khai các khoản thu theo quy định ; thông tin trên website của trường….

- Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của cha mẹ học sinh, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.

- Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

 

MỤC VI : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 8.  Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường :

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm :

1. Phối hợp với nhà trường trong việctổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra Nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm Quy chế Dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên Liên đoàn huyện để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 9. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường phổ thông :

1. Ban đại diện Cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây :

- Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

- Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định của Điều lệ Ban đại diện CMHS.

- Vận động các bậc CMHS thực hiện các hoạt động XHH giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp hoặc Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị Công chức, viên chức hàng năm.

2. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

3. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.

4. Quy chế này đã được biểu quyết thông qua tại Hội nghị Công chức, viên chức ngày    /10/2019 và có hiệu lực kể từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định ban hành./.

Nơi nhận:

-          BGH, BCHCĐ,

-          Tổ chuyên môn, Tổ VP,

-         Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Văn Thảo

Tác giả bài viết: HT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu tóm tắt về trường THCS Kiến Thiết

Giới thiệu tóm tắt về trường THCS Kiến Thiết        Trường THCS Kiến Thiết được tái thành lập tháng 8 năm 1991, với diện tích trên 15000 m2, khi thành lập về cơ cấu tổ chức, nhân lực được hợp thành trên cơ sở bộ phận Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh cấp II(từ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết trường THCS Kiến Thiết nhờ:

Bạn bè giới thiệu

Tìm hiểu trên mạng

Ý kiến khác

Quảng cáo phải

Bộ giáo dục
Văn bản pháp quy
Thành ủy hải phòng
Thành phố Hp
học tập tấm gương hồ chí minh
Thư viện violet